top of page
Všeobecné obchodní podmínky

dle § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění,

 

firmy Jan Přecechtěl, IČ: 03747565,

se sídlem: Foerstrova 961/17, 779 00, Olomouc – Nová Ulice,
tel.: 777012588, e-mail: info@graymanarms.cz

(dále jen „Prodávající“).

 

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ SMLUVNÍCH STRAN A POJMŮ

 1. Tyto obchodní podmínky Prodávajícího (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) podmínky provozu a užívání internetového obchodu Prodávajícího, na kterých jsou tyto Obchodní podmínky umístěny (dále jen „E-shop“) a podmínky kupních smluv (dále jen „Smlouva“) uzavíraných mezi Prodávajícím a zákazníky nakupujícími v E-shopu.

 2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavře Smlouvu s Prodávajícím elektronicky prostřednictvím E-shopu (dále jen „Kupující“).

 3. Zákazník je Kupující nebo osoba, které má být plněno ze Smlouvy (dále jen „Zákazník“).

 4. Událost je kurz, školení, instruktáž, přednáška, případně jiná obdobná služba, kterou Prodávající na základě Objednávky na E-shopu poskytne Zákazníkovi (dále jen „Událost“).

 5. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy od okamžiku jejího uzavření. Ujednání odchylná od Obchodních podmínek je možné písemně sjednat ve Smlouvě; taková ujednání mají před Obchodními podmínkami přednost.

 6. Obchodní podmínky se vztahují jak na případy, kdy Kupujícím je fyzická osoba, která jedná při uzavírání smlouvy mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“), tak i na případy, kdy je Kupujícím osoba, jež jedná při uzavírání Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „Podnikatel“).

 7. Tyto Obchodní podmínky a veškeré právní poměry z nich vyplývající, včetně Smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.

 8. Kupující může E-shop užívat a uzavírat Smlouvy i bez nutnosti registrace. Pokud to E-shop v danou chvíli umožňuje, pro usnadnění užívání E-shopu a uzavírání Smluv se Kupující může dobrovolně do E-shopu registrovat a založit si svůj uživatelský účet (dále jen „Uživatelský účet“). Některé funkce E-shopu mohou být dostupné jen registrovaným uživatelům prostřednictvím Uživatelského účtu. 

 9. Pro účely registrace Kupující vyplní elektronický formulář v E-shopu a odešle ho Prodávajícímu prostřednictvím rozhraní E-shopu. Do registračního formuláře musí Kupující uvést správně a úplně všechny údaje označené jako povinné. 

 10. Fyzická osoba může samostatně provést registraci, pokud v den dokončení registrace dosáhla 18 let a je plně svéprávná.

 11. Odesláním registračního formuláře Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s jejich zněním souhlasí. Kupující rovněž potvrzuje, že bere na vědomí Informace o zpracování osobních údajů dostupné k nahlédnutí mj. v rozhraní E-shopu.

 12. Prodávající může Kupujícímu zrušit Uživatelský účet a ukončit tím Registraci, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 1 (jeden) rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek. O zrušení Uživatelského účtu Prodávající Kupujícího vyrozumí e-mailem.

 

II.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Informace o Událostech a ceně uváděné Prodávajícím na E-shopu jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Rozhraní E-shopu obsahuje informace o Událostech, jejich hlavní vlastnosti včetně data a místa konání, informace o ceně, nákladech spojených s balením a dodáním zboží, způsobech a předpokládaných termínech dodání a možnostech platby.

 2. Prezentace Událostí na E-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně prezentovaného zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

 3. Smlouva ohledně konkrétní Události se uzavírá na základě Objednávky Kupujícího učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře v rozhraní E-shopu (dále jen „Objednávka“). Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Odesláním Objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami Prodávajícího a že s nimi souhlasí, a dále že bere na vědomí Informace o zpracování osobních údajů ze strany Prodávajícího.

 4. Do objednávkového formuláře Kupující musí vyplnit všechny údaje označené jako povinné; bez těchto nelze Objednávku dokončit. Objednávkový formulář obsahuje zejména:

  • informace o objednávaném zboží nebo službě a jejich množství,

  • identifikační údaje Kupujícího, kontaktní údaje a fakturační adresu,

  • u vybraných Událostí počet dodatečných hostů a jejich identifikační údaje,

  • u vybraných Událostí zvolený způsob platby včetně případných poplatků spojených s daným způsobem platby.

 5. Před odesláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil.

 6. Prodávající obdržení Objednávky potvrdí Kupujícímu e-mailem na adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce, a to bez zbytečného odkladu po jejím obdržení.

 7. Samotná smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena dnem zaplacení Objednávky.

 8. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit a nepřijmout objednávku a neuzavřít smlouvu, a to i bez udání důvodů. Pokud byla již provedena platba za objednávku, vrátí jí Prodávající nejpozději do 10 dnů od jejího přijetí na účet, ze kterého byla úhrada provedena.

 9. Závazek Kupujícího zaplatit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

 

III.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena jednotlivých Událostí pro daný datum je pevně stanovená, avšak Prodávající si vyhrazuje právo měnit ji. Změna ceny se nedotýká Objednávek, které již byly učiněny.

 2. Přijímaný způsob platby je bankovním převodem na účet Prodávajícího. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Přijetí Objednávky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím Objednávky. Potvrzení obsahu Objednávky uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu Objednávky, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky.

 3. Vystavenou fakturu k uhrazení Objednávky – daňový doklad ve formátu PDF – obdrží Kupující na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce. Fakturu si může Kupující také stáhnout po přihlášení do svého Uživatelského účtu na E-shopu, pokud to rozhraní E-shopu umožňuje.

 4. O způsobu, době platnosti a výši slev rozhoduje Prodávající.

IV.

PŘEDMĚT SMLOUVY

 1. Předmětem Smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím je závazek Prodávajícího umožnit Kupujícímu/Zákazníkovi účast na Události, která je předmětem Objednávky a závazek Kupujícího zaplatit za to kupní cenu.

 2. Prodávající na základě Objednávky vystaví Kupujícímu fakturu, po jejímž uhrazení je Zákazník oprávněn k účasti na Události.

 3. Prodávající se zavazuje Kupujícímu zaslat prostřednictvím e-mailu potvrzení o obdržení kupní ceny na svůj bankovní účet, a tím potvrdit i rezervaci jeho místa na Události.

 4. Kupující se zavazuje toto potvrzení převzít, přičemž zasláním potvrzení na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce se má za to, že bylo potvrzení Kupujícím převzato.

 5. Události obvykle zahrnují zejména:

  • výuku nebo výcvik dle osnovy;

  • zapůjčení prostředků potřebných pro realizaci události;

  • výklad a dohled instruktora;

  • materiály v elektronické nebo tištěné podobě (pokud je uvedeno v Události);

  • vydání certifikátu o absolvování kurzu (u vybraných Událostí)

 6. Informace o tom, co vše je součástí Události je dostupná při prezentaci Události na E-shopu, přičemž tyto informace mají přednost před těmi uvedenými v těchto Obchodních podmínkách.

 7. Rezervace je přenosná, avšak může jí použít pouze Kupující nebo Zákazník, který v době své účasti na Události

  • dovršil věku 18 let a je plně svéprávný, pokud účast na Události nevyžaduje splnění dalších zákonných podmínek, nebo

  • splňuje zákonné podmínky a požadavky na možnost účasti na Události, v tomto případě je Kupující povinen informovat písemně a bez odkladů Prodávajícího o změně identifikačních a kontaktních údajů Zákazníka, který jeho rezervaci použije.

 8. Kupující je povinen seznámit Zákazníka se Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami. Do projevení souhlasu se Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami Zákazníkem, který může být konkludentní, má práva ze Smlouvy Kupující. Pro další korespondenci ze strany Prodávajícího zůstávají o přenosu rezervovaného místa na Zákazníka platné údaje uvedené v objednávce. Tzn. ohledně Události, Objednávky a všeho dalšího je Prodávající oprávněn závazně kontaktovat Kupujícího a nikoli Zákazníka, pakliže jsou tito rozdílní.

 9. Prodávající splní svůj závazek plynoucí ze Smlouvy tím, že umožní Zákazníkovi účast na Události. Zákazník je povinen účastnit se Události, která se koná v rámci platnosti jeho rezervace. Na Událost, na kterou se jeho Objednávka (rezervace) nepojí, nebude Prodávajícím přijat.

 10. Kupující, který neuhradí cenu Události nejpozději do 24 hodin před jejím zahájením, nemusí být Prodávajícím na Událost přijat.

 11. Součástí Prodávajícím poskytovaných služeb není pojištění majetku, zdraví, života. Pokud Zákazník vyžaduje být v průběhu Události zvláštně pojištěn, sjedná si takové pojištění sám.

 12. Zákazník je povinen sám posoudit, zda je zdravotně, fyzicky a psychicky způsobilý k bezpečné účasti na Události. Informace o případných omezeních je Zákazník povinen sdělit Prodávajícímu nejpozději 24 hodin před zahájením Události.

 13. Zákazník se účastní Události zcela na svou vlastní odpovědnost. Zákazník je povinen dostavit se na vlastní náklady ve sjednaném termínu na místo konání Události. Možnost změny termínu zakoupené rezervace je oprávněn provést pouze Prodávající na základě vlastního uvážení.

 14. Objednávky jsou Prodávajícím vyřizovány bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy. V případě, že Prodávající není schopen z různých důvodů předpokládanou dodací lhůtu uvedenou na E-shopu dodržet, bude kontaktovat Kupujícího a informovat ho o reálném termínu dodání faktury s platebními údaji nebo potvrzení o jejím uhrazení, eventuálně o jiném spravedlivém způsobu řešení svého prodlení.

V.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ZRUŠENÍ UDÁLOSTI

 1. Zákazník je oprávněn písemně zrušit svou účast na konkrétní Události nejpozději 7 dnů před dnem plánovaného konání Události, a to odesláním žádosti o zrušení účasti na Události na e-mailovou adresu Prodávajícího uvedenou na začátku těchto Obchodních podmínek. V takovém případě se Objednávka považuje za zrušenou a Kupující má nárok na vrácení již uhrazené ceny za Objednávku. Přílohou žádosti o zrušení účasti na Události musí být alespoň fotografická kopie potvrzené úhrady za Událost. Bez jejího přiložení k této žádosti se k žádosti Zákazníka o zrušení účasti na Události nepřihlíží.

 2. Zákazník není oprávněn zrušit svou účast na Události později než 7 dnů před dnem konání události. Pokud Zákazník přesto zruší svou účast na Události později než v tento den, nemá nárok na vrácení již uhrazené ceny za Objednávku a jeho rezervace se tak v rozsahu této Události považuje za uplatněnou. V odůvodněných případech může Prodávající udělit výjimku a nabídnout Zákazníkovi náhradní uplatnění rezervace.

 3. Dojde-li ke zrušení Události z důvodů na straně Prodávajícího po úhradě ceny za Objednávku provedené Kupujícím, bude Kupujícímu dána možnost uplatnit svou rezervaci na jiný termín Události, případně mu bude nabídnuto vrácení peněz za Objednávku.

 4. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit Událost v případě, že nedojde k naplnění minimální kapacity dané Události. O nenaplnění kapacity se Prodávající zavazuje informovat Kupujícího elektronicky prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce, a to nejpozději 24 hodin před termínem Události.

 5. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit Událost bez udání důvodu, a to nejpozději 72 hodin před datem konání Události. Pro způsob zrušení Události a poskytnutí náhradního termínu platí stejný postup jako u v případě zrušení Události pro nenaplnění minimální kapacity.

 6. V případě neočekávatelné Události, jako je nemoc, zranění atp., si Prodávající vyhrazuje právo zrušit Událost kdykoli před jejím započetím. Pro způsob zrušení Události a poskytnutí náhradního termínu platí stejný postup jako u v případě zrušení Události pro nenaplnění minimální kapacity.

 

VI.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Kupující, pakliže je spotřebitelem, má dle § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 ti dnů ode dne obdržení Objednaného zboží, resp. potvrzení rezervace na e-mailovou adresu.

 2. Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy. K odstoupení od Smlouvy může Kupující využít kontaktní formulář, který je dostupný na E-shopu. Podepsané oznámení o odstoupení od Smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné jako přílohu ve formátu PDF na e-mail.

 3. Kupující však nemá právo odstoupit od Smlouvy dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, pokud se již účastnil Události, resp. Zákazník uplatnil svou rezervaci před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Prodávající před uzavřením Smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy.

 4. Odstoupí-li Kupující platně od Smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Smlouvy.

 5. Kupující, který je Podnikatelem, může od Smlouvy odstoupit pouze v případě podstatného porušení Smlouvy ze strany Prodávajícího, za předpokladu, že Kupující o tomto Prodávajícího písemně vyrozuměl a poskytl mu přiměřenou lhůtu, ne kratší než 10 (deset) pracovních dnů, ke zjednání nápravy. Ostatní zákonné možnosti odstoupení od Smlouvy ze strany Kupujícího – Podnikatele jsou vyloučeny.

 6. Kupující bere na vědomí, že Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od jejího uzavření, pokud došlo vlivem technické chyby E-shopu k chybnému zobrazení nabídky Událostí a v návaznosti na to k uzavření Smlouvy za podmínek, za kterých ji Prodávající zjevně nezamýšlel uzavřít – typicky v případech, kdy se na E-shopu v důsledku chyby zobrazuje kupní cena zboží, která je zjevně nepřiměřeně nízká vzhledem k hodnotě zboží, aniž by bylo uvedeno, že se jedná o výprodej nebo slevovou akci, dále pokud se jedná o chybný přepočet ceny zboží do jiné měny, nebo v případě jiných chyb v nabídce zboží na E-shopu. V takovém případě Prodávající Kupujícího o nastalé situaci vyrozumí e-mailem. Smlouva zaniká od počátku okamžikem doručení takového vyrozumění Kupujícímu. Prodávající vrátí nejpozději do 30 (třiceti) dnů od odstoupení Kupujícímu celou Kupujícím zaplacenou kupní cenu.

 7. Další zákonné možnosti ukončení Smlouvy nebo odstoupení od Smlouvy ze strany Prodávajícího tímto nejsou dotčeny.

 

VII.

PRŮBĚH UDÁLOSTI

 1. Podmínkou konání Události je, že počet přihlášených a platících Kupujících/Zákazníků dosáhne minimálního počtu pro danou Událost.

 2. Zákazník bude Prodávajícím nejpozději bezprostředně před konáním Události poučen o všech bezpečnostních rizicích, která s sebou účast na Události nese.

 3. Účast Zákazníka na Události je tedy zcela dobrovolná a není činěna pod nátlakem.

 4. Zákazník odpovídá za svou, či svěřenou zbraň, střelivo a další prostředky, které mu budou v rámci Události svěřeny a rovněž si je vědom, že svým neodpovědným přístupem nebo nesprávnou reakcí na povely Prodávajícího může ohrozit nejen sebe, ale všechny přítomné a způsobit tak jiným újmu, za kterou sám odpovídá.

 5. Zákazník se zavazuje v rámci Události dodržovat pokynů Prodávajícího, jím pověřené osoby, správce střelnice, jakožto i všech dalších osob provádějících dozor nad Událostí nebo prostorem, ve kterém se Událost koná. V průběhu Události je Zákazník povinen dodržovat všechna bezpečnostní opatření při jakékoli manipulaci se zbraní, střelivem a se všemi dalšími jemu svěřenými prostředky tak, aby nedošlo k ohrožení života, zdraví ani majetku přítomných nebo nebyla způsobena jiná újma kterékoli přítomné osobě. Rovněž je Zákazník v rámci Události povinen reagovat na světelné a zvukové signály ve svém zorném poli, pokud je jimi střelnice, na které se Událost koná, vybavena, nebo i na jinou zvláštní situaci v prostoru, kde se odehrává Událost, podle pokynů Prodávajícího, správce střelnice nebo jiné oprávněné osoby dozorující tento prostor.

 6. V případě, že Zákazník, byť jen jednou v průběhu Události neuposlechne pokyn od Prodávajícího, jeho zástupce, správce střelnice, nebo jiné osoby, která je oprávněna pokyny v rámci Události udělovat, je Prodávající oprávněn tohoto Zákazníka vyloučit z Události, bez nároku na vrácení peněz, v zájmu ochrany bezpečnosti na Události.

 7. Zákazník se v rámci každé jednotlivé Události vůči Prodávajícímu vzdává práv na náhradu majetkové i nemajetkové újmy způsobené Zákazníkem nebo Prodávajícím v průběhu Události. Tím je míněna zejména škoda na majetku, zdraví fyzickém i psychickém a životě Zákazníka, případně i jiné osoby, kterou si Zákazník způsobí vlastním jednáním, nebo kterou mu způsobí jiný Zákazník nebo účastník Události, nebo která nastane jinou nepředvídatelnou událostí bez zavinění Prodávajícího.

 8. Zákazník ani jiná přítomná osoba na Události není oprávněná na místě konání Události pořizovat jakýkoli audiovizuální záznam o průběhu Události bez povolení Prodávajícího. V případě, že tak i přesto učiní, je Prodávající, případně jiná osoba, která Událost vede, oprávněn účast Zákazníka na Události okamžitě ukončit.

 

VIII.

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) tímto informuje, že pro splnění smlouvy a poskytnutí služeb, pro provedení opatření před uzavřením Smlouvy, pro splnění právní povinnosti nebo z důvodu oprávněného zájmu bude zpracovávat osobní údaje fyzických osob a právnických osob. Detaily ochrany osobních údajů jsou uvedeny na E-shopu Prodávajícího, v sekci „Ochrana osobních údajů“.

 

IX.

ÚČINNOST A ZMĚNY OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 1. Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1.10.2022.

 2. Prodávající je oprávněn kdykoli změnit tyto Obchodní podmínky a není povinen o tom Kupujícího informovat. Je odpovědností Kupujícího, aby se seznámil se zněním Obchodních podmínek při uzavírání každé kupní smlouvy.

 3. Pokud je kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné nebo nevynutitelné, nemá taková skutečnost vliv na platnost ani vynutitelnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek.

 

X.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. E-shop, včetně jeho obsahu a software zajišťujícího jeho chod, jsou nehmotnými statky chráněnými zákonem, především jako autorská díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění, případně jako jiné nehmotné statky chráněné zákonem.

 2. Kupující je E-shop a další chráněné statky v něm obsažené oprávněn užívat pouze po dobu, k účelům, v rozsahu a způsoby nezbytnými k užívání E-shopu v souladu s těmito Obchodními podmínkami (tj. k uskutečňování nákupů, prohlížení zboží, Registraci a užívání Uživatelského účtu dle Obchodních podmínek). Kupující není oprávněn E-shop ani jeho obsah užít zejména ke komerčním účelům (ať už ve vlastní prospěch nebo v prospěch třetí osoby). Kupující není oprávněn poskytovat jakékoli podlicence třetím osobám ani postoupit licenci na třetí osobu. Kupující nesmí do E-shopu ani jeho obsahu jakkoli zasahovat, upravovat jej, provádět dekompilaci, spojit jej s jiným dílem nebo jej zařadit do díla souborného.

 3. Prodávající vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby byl E-shop dostupný a funkční. Kupující však bere na vědomí, že E-shop nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. třetích osob. Kupujícímu v případě nedostupností či nefunkčností E-shopu nevznikají žádné nároky z vadného plnění nebo na náhradu újmy.

bottom of page